RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Convocatòria d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat (2009) - Catalunya

dimarts, 14 d’abril de 2009

Es destinen prop de 21 M€ a la convocatòria d'ajuts per comprar o adaptar vehicles, ajuts per als transports i per a l'autonomia personal

El Departament d'Acció Social i Ciutadania ha convocat els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial. Aquest programa té per objecte facilitar els ajuts econòmics necessaris per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social. Enguany, els ajuts han crescut un 34%, la qual cosa suposa un pressupost de 20.960.953,35 euros.

Les persones que tenen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que compleixin diversos requisits poden optar a aquests ajuts. Totes les persones que es vulguin acollir a aquestes ajudes, han de presentar la seva sol·licitud abans del 30 de setembre de 2009.

TIPOLOGIA DELS AJUTS
 1. Ajuts per a mobilitat i transport
  • ajuts per a mobilitat
   • obtenció o reconversió del permís de conduir
   • adquisició de vehicle
   • adaptació de vehicle
  • ajuts per a transport per assistir a determinats serveis
  • atenció precoç
  • rehabilitació
  • ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a alumnes més grans de 16 anys
 2. Ajuts per a l'autonomia personal i la comunicació
 • Criteris de valoració 2009
  Per valorar la situació es tindrà en compte:

  A) El percentatge de l'import màxim de la prestació estarà en funció dels ingressos econòmics de la persona amb discapacitat així com de les seves condicions socials. La situació familiar o convivencial i els ingressos econòmics de la unitat familiar o de convivència només es tindran en compte en el supòsit que estiguin a càrrec de la persona beneficiària.

  B) No es tenen en compte com a ingressos els que pot percebre la persona beneficiària provinents d'ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d'atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d'una altra persona per a dur a terme els actes essencials de la vida. El total d'ingressos mensuals s'obtindrà dividint el total dels ingressos anuals entre els dotze mesos. En el supòsit d'ingressos anuals bruts per rendes de treball, per obtenir els imports totals anuals caldrà deduir, prèviament, els imports de quotes de la Seguretat Social, formació professional i desocupació (mai més d'un 6,4% de gener a desembre de l'any anterior).
  Es consideren rendes les que preveu la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis d'impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni.

  C) Són unitats familiars o unitats de convivència les establertes pels articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.

  D) Als efectes d'aquesta convocatòria es considera que existeix situació de necessitat quan els ingressos anuals nets de la persona beneficiària s'ajustin als barems de les taules d'aplicació següents:
  * Quan la persona amb discapacitat té ingressos personals, la taula d'aplicació serà la següent:
  • Fins a 1,5 vegada l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) de 2008, el 100%.
  • D'1,5 a 2,5 vegades l'IRSC de 2008, el 75%.
  • De 2,5 a 3 vegades l'IRSC de 2008, el 50%.
  • Més de 3 vegades l'IRSC de 2008, el 0%.
  Els límits d'ingressos seran corregits, en funció de les circumstàncies sociofamiliars, multiplicant els límits indicats pels factors de correcció següents:
  • Fins a 3 membres, per 1.
  • Fins a 4 membres, per 1,166.
  • Fins a 5 membres, per 1,333.
  • Fins a 6 membres, per 1,5.
  • Fins a 7 membres, per 1,666.
  • Fins a 8 membres, per 1,833.
  • Fins a 9 membres, per 2.
  • Fins a 10 membres, per 2,166.
   Per cada membre de més s'augmentarà el coeficient en un 0,07.

  * En el cas que un dels membres de la unitat familiar que no sigui la persona sol·licitant de la prestació tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'augmentarà el coeficient en un 0,07.

  E) En casos de complexitat especial, es possibilitarà la compatibilització de les prestacions concurrents que estableix l'article 2 del Decret 24/1998, i el tractament d'excepcionalitat que estableix l'article 5 del Decret 24/1998. En aquest sentit, la persona titular del Servei d'Atenció a les Persones corresponent, una vegada constatada la concurrència d'elements que determini aquesta complexitat especial per mitjà d'un informe emès pel Servei de Valoració i Orientació corresponent, determinarà les condicions específiques dels ajuts necessaris per donar una resposta adequada a les demandes derivades del cas. S'entendrà com a casos de complexitat especial aquells en què concorrin diferents necessitats socials, laborals, educatives, sanitàries, familiars i econòmiques que calgui articular en el seu conjunt.

 • Sobre l'Atenció personal, domiciliària, acolliment residencial, centre de dia, etc.
  A partir de la publicació de l'Ordre ASC/55/2008, de 12 de febrer, per la qual s'estableixen els criteris per determinar les compatibilitats i les incompatibilitats entre les prestacions del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) i les prestacions del Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS) en l'àmbit territorial de Catalunya, els programes de Serveis que sortien publicats en aquesta convocatòria en anys anteriors (atenció domiciliària, atenció personal, acolliment en residència, centre de dia, etc.) s'han de demanar mitjançant la sol·licitud de valoració del grau de Dependència.

 • Sobre els Ajuts per a tractaments
  A partir de la publicació del Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009, que determina el conjunt de prestacions que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, els ajuts per a tractaments (rehabilitació del llenguatge, fisioteràpia i psicomotricitat) no són objecte d'aquesta convocatòria.
  Aquestes prestacions es contemplen dins del conjunt de les que ha de prestar la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.

Observacions

RÈGIM FISCAL:
Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Entitat responsable

Com tramitar-ho?

Les sol·licituds es formularan en imprès normalitzat i es presentaran a les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania sens perjudici que es puguin presentar a qualsevol registre administratiu d'acord amb el que disposa l'article 38 de la Llei 30/1992.

L'imprès ha d'estar signat, degudament complimentat i adjuntant-hi la documentació necessària segons programa.

Els impresos es poden obtenir a les dependències esmentades o descarregant-lo des de l'enllaç que figura vinculat a aquest contingut.

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?

Les sol·licituds han d'anar acompanyades dels documents que s'indiquen en l'imprès de sol·licitud, justificatius del compliment de les condicions que s'estableixen per a cada tipus d'ajut.

Documents

On adreçar-se per realitzar la sol·licitud

Presencialment
__________________________
Portal web Les TIC i la Discapacitat