RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Com es poden adaptar les joguines per a nens/es amb discapacitat?

dilluns, 24 de novembre de 2008

En algunes ocasions els nens/as que pateixen algun tipus de discapacitat poden utilitzar les joguines comercialitzades, però en moltes altres ocasions l'accessibilitat de materials lúdics per a aquest tipus de nens/es és reduïda o nul·la. Quan la joguina no pot ser usada per part d'aquests nens i nenes tal com es comercialitza, de vegades és possible variar les regles del joc o realitzar algunes modificacions que permetin un aprofitament major de la joguina. Aquestes adaptacions poden ser molt senzilles (com fixar la joguina amb velcro a una base) o requerir la intervenció d'especialistes en el tema (per exemple, traduir els efectes sonors d'una joguina en efectes visuals).
Com sabem, existeixen diversos tipus de discapacitat (motora, intel·lectual, sensorial...) i amb nivells d'afectació molt diferents. Aquesta diversitat genera una gran dificultat a l'hora de proporcionar valoracions o consells globals relacionats amb la selecció i adaptació de joguines per a aquests tipus de nens/es. No obstant això, existeixen una sèrie de pautes generals que hem esquematitzat en el quadre 2 que poden servir-nos d'ajuda en aquesta tasca.

Consells generals per a la selecció i adaptació de joguines per a nens i nenes amb discapacitat

- Per al desenvolupament del joc dels nens/es amb discapacitat és de vital importància que el disseny de les joguines sigui "disseny per a tots", de manera que nens/es amb i sense discapacitat puguin utilitzar els mateixos jocs en similars condicions.
- És important elegir joguines versàtils que permetin diverses formes d'interacció i a què se'ls puguin canviar les regles. D'aquesta manera serà més fàcil adaptar la proposta lúdica de la joguina a les circumstàncies de cada cas.
- Els materials de joc que utilitzin nens i nenes grans han de ser adequats a la seva edat, encara que aquests es trobin en una etapa de desenvolupament anterior. Per exemple, si proporcionem un centre d'activitats de manipulació a un nen/a de 10 anys amb discapacitat motriu, haurem d'adaptar la seva mida i les seves propostes de joc a l'esmentat nen/a; segurament no ens servirà un centre d'activitats dels que habitualment usen els bebès.
- És important saber que hi ha unes normes de seguretat per a la fabricació de les joguines i hem d'assegurar-nos que les adaptacions que efectuem en els mateixos no introduiran perills a la joguina. Per això és important consultar sempre amb un especialista.
- També és imprescindible consultar amb el pediatre o especialista mèdic corresponent en el cas de què el nen/a estigui portant a cap algun programa de rehabilitació, ja que aquest tipus de professionals ens ajudarà, sens dubte, a valorar l'adequació de cada adaptació o proposta de joc a les característiques de cada nen o nena en particular.
- En ocasions, els nens que pateixen algun tipus de discapacitat tenen ritmes d'aprenentatge diferents als altres nens, per això és important qüestionar i adaptar les indicacions d'edat que es proporciona sobre la joguina.

De tota manera, encara que és important conèixer aquestes consideracions generals a l'hora de pensar en adaptacions de joguines per a nens/es amb discapacitat, lògicament hem de partir de les possibilitats i característiques de cada un; això ens permetrà detectar la millor manera de plantejar la interacció de la joguina amb el nen en cada cas particular.

JOGUINES PER A NENS I NENES AMB DISCAPACITAT

A més dels consells i valoracions generals ja comentats, en els apartats següents al·ludirem concretament a consells de selecció de joguines i suggeriments per a la seva adaptació considerant tres tipus de discapacitat: motora, auditiva i visual.

Joguines per a nens/as amb discapacitat auditiva
Consells per a la seva selecció


- En joguines amb so és important que disposin de control de volum i sortida opcional d'auriculars a fi de poder adaptar el so a la possible resta auditiva del nen/a.
- En el cas que la joguina tingui efectes sonors, és important que aquests vagin acompanyats d'altres efectes perceptibles per a aquest tipus de nens/es (llums, imatges, vibracions...).
- És important tenir en compte que poden produir-se problemes d'acoblament d'algunes joguines electròniques amb els audiòfons. Per evitar-los és necessari consultar a un especialista que ens orienti en la selecció depenent del tipus d'audiòfon usat per cada nen/a.

Suggeriments per a la realització d'adaptacions

- Modificar la joguina per poder usar simultàniament auriculars i so pel canal habitual de la joguina, a fi de possibilitar el joc compartit de nens/es amb i sense deficiència auditiva.
- Adaptar dispositius electrònics que tradueixin els efectes sonors en un altre tipus d'efectes perceptibles pel nen/a.
- Col·locar dispositius electrònics que amplifiquin les vibracions de la joguina en produir efectes sonors.
- Realitzar adaptacions o canviar regles perquè els missatges que s'intercanvien durant el joc siguin escrits, no orals.

Joguines per a nens/as amb discapacitat motriu
Consells per a la seva selecció


- Que puguin ser manipulats mitjançant tècniques motrius que els propis nens/es puguin controlar.
- En joguines que disposin de polsadors o botons, que aquests siguin molt accessibles i fàcils d'accionar.
- Que les seves peces siguin fàcils d'encaixar.
- En estructures grans tipus mobiliari (cuines, bancs de treball...), que les seves dimensions permetin introduir les cadires de rodes en la seva part inferior per possibilitar un accés frontal a la joguina, o que possibilitin un senzill desglossament en mòduls per poder utilitzar-lo desmuntat sobre una superfície.
- Que permetin un fàcil accés a totes les seves possibilitats o funcions.
- En joguines de sobretaula és important que disposin d'antilliscants en la seva part inferior.
- Que no exigeixin gaire rapidesa de moviments o que es puguin regular els temps de resposta.
- Que no obliguin a efectuar moviments simultanis.

Suggeriments per a la realització d'adaptacions

- Fixar les bases de les joguines (amb velcro, imams, gats...) per evitar moviments no desitjats dels mateixos durant el joc.
- Modificar els vestits dels ninots a fi que resulti més fàcil posar-se'ls i treure-se'ls (per exemple, amb velcros a les costures).
- Engrossir peces, mànecs o agafadors per facilitar el seu agafament i manipulació.
- Col·locar recolzacaps, armilles o cinturons de subjecció per facilitar la conservació de la postura dels nens/es.
- Afegir cordes o varetes per facilitar l'arrossegament d'algunes joguines.
- Modificar les dimensions de la joguina (altura, profunditat...) per permetre l'accés al mateix de forma frontal.
- Incorporar elements en relleu (renecs, palanques, anelles, etc.) que facilitin la manipulació en moviments de gir de les peces.
- Adaptar la joguina per accionar-lo a través d'un botó extern.
- En el cas d'ordinadors de joguina, acoblar carcasses per facilitar l'accés individualitzat a les tecles del teclat.

Joguines per a nens/es amb discapacitat visual
Consells per a la seva selecció


- Que els objectes que representin les joguines o els seus accessoris tinguin un disseny senzill, realista i fàcilment identificable al tacte.
- Que incloguin objectes o complements fàcils de manipular.
- Que incorporin efectes sonors i diferents textures.
- Que no incloguin gaires peces de petita mida o que permetin una còmoda i ràpida classificació de les mateixes al tacte.
- Que tinguin olors agradables segons, bé per discriminar o simplement per percebre.
- Que els seus colors siguin molt vius i contrastats per poder ser detectats per part de nens que disposin d'alguna resta visual.
- Que siguin compactes i no es desmuntin fàcilment.

Suggeriments per a la realització d'adaptacions

- En els jocs de taula, dotar de relleu als taulers per a la seva millor identificació i evitar la mobilitat de les fitxes.
- En tots aquells jocs sigui necessari en els quals consultar texts o instruccions, traduir la informació al llenguatge Braille o dotar de relleu a les indicacions o il·lustracions.
- Incorporar sons, relleus o textures que substitueixin o acompanyin l'estimulació visual.
- Acompanyar les joguines amb enregistraments de veu que substitueixin possibles informacions escrites (per exemple instruccions).
- En els jocs de tauler que incorporin fitxes, dotar aquestes d'algun sistema de subjecció (velcros, sortints, etc.) a fi que no es desplacin involuntàriament durant el joc.
- En estructures per al joc simbòlic que constin de diverses peces pot resultar útil pegar-les per evitar que es desmuntin.
- A les taules de treball o de joc resulta útil posar uns límits en els seus extrems per evitar que caiguin els accessoris.