RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Ajuts per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de persones amb discapacitat (Fins 30 Setembre 2008)

dilluns, 26 de maig de 2008

Aquest Programa té per objecte fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge habitual de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut, d'acord amb les bases que s'especifiquen a la convocatòria que es publica anualment.

Poden ser beneficiàries d'ajut les persones amb discapacitat que tinguin reconeguda aquesta condició, amb un grau igual o superior al 33%, i que superin el barem de mobilitat reduïda.

Informació General
Condicions per sol·licitar-ho

Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud?
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

A. Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI o NIE vigent de la persona amb disminució i, si s'escau, de la persona representant.
B. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/creditores particulars, de la persona beneficiària, sense cap esmena. Disponible a l'adreça: http://www.gencat.net/economia/pressupostos/transfer.doc.
C. Certificat de convivència.
D. Pressupost original signat i/o segellat, referit a l'any en curs i desglossat per conceptes amb preus unitaris.
E. Croquis amb mides i distribució d'elements abans de les reformes.
F. Croquis amb mides i distribució d'elements després de les reformes.

En cas que l'obra afecti elements comuns de l'edifici:

G. Certificació del/de la president/a de la comunitat de propietaris on consti l'aprovació o no de l'obra, el tipus d'obra a efectuar i la part que li correspon pagar a la persona interessada.
En el supòsit de no disposar de l'aprovació o certificat es pot presentar una autorització judicial.
H. Sol·licituds dels permisos d'obra i d'instal·lació preceptius (permís municipal, permís del Departament corresponent de la Generalitat, etc.), d'acord amb la reforma a efectuar.
I. Documentació acreditativa de tots els ingressos de la unitat econòmica de convivència referits a l'any anterior a la convocatòria.
J. En cas de cessió o arrendament, s'ha d'adjuntar l'autorització de la persona propietària per fer les obres.

Resposta de l'administració

Normativa aplicable

Documents

*Solicitud de ayudas para la adaptación o accesibilidad de viviendas para personas con discapacidad 2008
*Sol·licitud d'ajuts per a l'adaptació o l'accessibilitat d'habitatges per a persones amb discapacitat 2008
*Imprès de sol·licitud
*Impreso en formato Word