RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

D'ajudes tècniques a productes de suport

dimarts, 29 d’abril de 2008

El CEAPAT (Centre Estatal d'Autonomia Personal i Ajudes Tècniques) destaca en la seva portada que AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació) acaba de publicar una nova norma denominada «Productes de Suport per a persones amb discapacitat: Classificació i Terminologia».

La notícia assenyala que el canvi fonamental d'aquesta nova edició és la substitució del terme «ajudes tècniques» per «Productes de suport», que es defineixen com: «Qualsevol producte (incloent dispositius, equip, instruments, tecnologies i programari) fabricat especialment o disponible en el mercat, per a prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralitzar deficiències, limitacions en l'activitat i restriccions en la participació.»

A més de l'anterior, la norma conté altres aspectes nous: recull la terminologia de la Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut, de l'Organització Mundial de la Salut, classificant els productes de suport d'acord a la seva funció; i reemplaça l'antiga classe 21, «Ajudes tècniques per a la comunicació, la informació i la senyalització», per la nova classe 22, «Productes de suport per a la comunicació i la informació».

Però sens dubte, el més rellevant, és el nou concepte de «productes de suport» en substitució al de «ajudes tècniques». Fins al moment es vénen utilitzant diversos termes per a definir el camp d'actuació de l'atenció tecnològica a les persones amb necessitats especials: ajudes tècniques, tecnologia assistiva, tecnologia de suport, tecnologia de la rehabilitació o tecnologia d'ajuda, entre unes altres. Malgrat que se solen utilitzar indistintament dites defi nicions, la veritat és que cadascuna d'elles tenen matisos que les diferencien.

L'anterior norma ISO 9999 definia a les ajudes tècniques com «aquells productes, instruments, equips o sistemes tècnics fabricats expressament per a ser utilitzats per persones amb discapacitat i/o majors; disponibles en el mercat per a prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una discapacitat».

La utilització dels conceptes tecnologia assistiva, tecnologia de suport, tecnologia de la rehabilitació o tecnologia d'ajuda, procedeixen de l'equivalent anglosaxó (EUA) Assistive Technology. En aquest sentit, Cook & Hussey (1995) definien Assistive Technology «qualsevol article, equip global o parcial, o qualsevol sistema adquirit comercialment o adaptat a una persona, que s'usa per a augmentar o millorar capacitats funcionals d'individus amb discapacitats, o modificar o instaurar conductes».

Per a Roca i altres (2004), l'ús de la denominació Tecnologia Assistiva està guanyant terreny a Llatinoamèrica, enfront d'altres termes castellans de menor èxit com Tecnologia de l'Assistència o Tecnologia de l'Ajuda; en canvi, Alcantud (2003), considera més adequat utilitzar el terme «tecnologia d'ajuda», més acord en català que la traducció literal ‘Tecnologia Assistent o Assistiva’, atès que en el nostre idioma té connotacions negatives.

Altre concepte que sol utilitzar-se en aquest àmbit és el de tecnologia de la rehabilitació, definides com les tecnologies que superen les barreres que impedeixen la utilització dels serveis i instal•lacions generals, o a compensar les limitacions funcionals específiques per a, així, facilitar o possibilitar les activitats de la vida diària.

Des d'altres àmbits, com l'educatiu, hem intentat impulsar el concepte de tecnologies per a la diversitat, des d'una perspectiva més global i no solament centrada en la tecnologia, i en termes de desenvolupar capacitats més que a compensar discapacitats.

En qualsevol cas, si ens atenim a la norma, hauríem de començar a utilitzar el nou concepte de «productes de suport».