RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Ajuts per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge de persones amb discapacitat

dimarts, 12 de maig de 2009

Bookmark and Share


Aquest Programa té per objecte fomentar les inversions per a l'adaptació o l'accessibilitat de l'habitatge habitual de la persona amb discapacitat i mobilitat reduïda per tal de fer-lo accessible i funcional, i facilitar la seva autonomia personal, mitjançant l'atorgament d'ajuts a fons perdut, d'acord amb les bases que s'especifiquen a la convocatòria que es publica anualment. Poden ser beneficiàries d'ajut les persones amb discapacitat que tinguin reconeguda aquesta condició, amb un grau igual o superior al 33%, i que superin el barem de mobilitat reduïda.


Les persones interessades que visquin a Catalunya (Espanya) que desitgin assessorament i consultoria especialitzada per a preparar la documentació i les actuacions a realitzar, amb l'objecte d'obtenir les màximes garanties que rebran l'ajuda econòmica sol licitada, poden adreçar-se a Pedro Cabanes Altadill pedro.cabanes@diversitatfuncional.net explicant el seu cas.Observacions
Actuacions subvencionables

Accés a l'habitatge

 • Construcció de rampes o plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda
 • Modificació de portes d'accés
 • Pavimentació o modificació de pavimentació perimetral de l'habitatge per un altre d'antilliscant
 • Modificació de la balconera de sortida exterior
 • Anivellament d'espais
 • Col·locació de passamans
 • Instal·lació d'ascensor, canvi de cabina, portes i botoneres, instal·lació per a portes obertes, etc.
 • Modificació d'alçada dels graons
 • Modificació d'elements complementaris (manetes de les portes,espiells, claus de pas, botoneres, etc.)
 • Plataforma elevadora vertical tipus tisora
 • Elevador individual vertical amb el corresponent contracte de manteniment de l'aparell
 • Plataforma per pujar escales
 • Plataforma per pujar escales de seient
Interior de l'habitatge
 • Modificació de la cambra de bany
 • Construcció de la cambra de bany
 • Modificació de la cuina
 • Construcció de la cuina
 • Modificació de portes i/o balconeres
 • Modificació de parets divisòries
 • Substitució de paviments
 • Substitució d'elements
 • Col·locació de passamans
 • Petites rampes interiors
 • Col·locació de barres i seient de dutxa abatible quan estan inclosos dins la modificació o adaptació completa del bany o en la formació de dutxa.
No són subvencionables:
 • elements que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques pel fet de ser ornamentals
 • elements que no suposin una supressió de barreres arquitectòniques pel fet de no ser practicables o adaptats tipus dutxes amb desnivell i dimensió inferior a 90x90, mampares i rentamans amb peu o moble
 • les adaptacions o els elements (rampes, ascensors, elevadors, plataformes), quan es tracti d'obra nova o gran reforma, en habitatge de nova creació.
Quantia màxima a concedir:

El màxim serà el 80% del preu mitjà del mercat sempre que no superi:
 • per a obres de supressió de barreres arquitectòniques a l'habitatge: 4.614,60 euros
 • per a l'adquisició i la instal·lació de plataformes elevadores especials per a persones amb mobilitat reduïda: 3.093,30 euros
Aquests dos conceptes es poden demanar simultàniament.

RÈGIM FISCAL
Aquests ajuts se sotmetran al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Qui ho pot demanar

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones amb discapacitat que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, i que superin el barem de mobilitat reduïda.

Termini de sol·licitud

TERMINI de presentació de les sol·licituds: 30 de setembre de 2009.

Requisits per a sol·licitar-ho
 1. Acreditar la residència legal i domicili a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència. A efectes de residència legal a Catalunya, la residència continuada no es considera interrompuda per absències inferiors a 90 dies l'any.
 2. Tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% i superar el barem de mobilitat reduïda.
 3. Els ingressos anuals nets de la persona beneficiaria corresponents a l'any anterior a la convocatòria no poden superar 4 vegades l'IRSC. Aquesta quantia s'incrementa en un 30% per cada membres de la Unitat Familiar o de la Unitat Convivencial que no tingui ingressos superiors a l'indicador de renda de suficiència de l'any anterior a la convocatòria.
  Es consideren unitats familiars o de convivència les estables als articles 2 i 3 de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies.
  Als efectes del càlcul d'ingressos que preveuen els dos paràgrafs anteriors, els membres a càrrec afectats per una discapacitat del 33% o superior computaran com dos.
  No es tenen en compte com a ingressos personals els que pot percebre la persona beneficiària provinents d'ajuts de qualsevol naturalesa, si tenen la finalitat d'atendre les despeses derivades de la necessitat de concurs d'una altra persona per a dur a terme els actes essencials de la vida.
 4. L'habitatge objecte de les actuacions ha de ser l'habitual on estigui empadronada la persona amb disminució i en l'àmbit territorial de Catalunya.
 5. Les propostes de solucions per a l'adaptació o accessibilitat de l'habitatge han de ser funcionals i accessibles, i han de garantir la seguretat de la persona amb disminució.
 6. Les actuacions objecte de l'ajut s'han d'iniciar i realitzar parcialment o totalment durant l'any en què se sol·licita l'ajut (llevat que per causa justificada, no imputable al beneficiari, s'hagin d'iniciar durant l'exercici següent).
 7. No haver gaudit d'ajuts pel mateix concepte i per al mateix equipament durant els cinc anys anteriors.
 8. No ser beneficiari d'ajuts similars, pel mateix concepte i finalitat, atorgats per altres administracions públiques que sumats a aquests superin l'import total de la despesa.
 9. No podran obtenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les condicions que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud:
 1. Fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI o NIE vigent de la persona amb disminució i, si s'escau, de la persona representant.
 2. Certificat dels respectius padrons municipals, en què s'acrediti el temps de residència.
 3. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/creditores particulars, de la persona beneficiària, sense cap esmena. Disponible a l'adreça: http://www.gencat.net/economia/pressupostos/transfer.doc
 4. Certificat de convivència.
 5. Pressupost original signat i/o segellat, referit a l'any en curs i desglossat per conceptes amb preus unitaris.
 6. Croquis amb mides i distribució d'elements abans de les reformes.
 7. Croquis amb mides i distribució d'elements després de les reformes.
En cas que l'obra afecti elements comuns de l'edifici:
 • Còpia de l'acta de reunió de la comunitat de propietaris on consti la conformitat de la majoria simple dels propietaris, en el cas d'obres de supressió de barreres arquitectòniques amb un cost superior a tres mensualitats ordinàries de la quota de els despeses comunes de la comunitat.
  En cas d'obres de supressió de barreres arquitectòniques amb un cost inferior, serà suficient aportar una certificació del/de la president/a de la comunitat de propietaris on consti l'aprovació o no de l'obra, el tipus d'obra a efectuar, la part que li correspon pagar a la persona interessada, així com que el import de l'obra no supera les tres mensualitats ordinàries de la quota de les despeses comunes de la comunitat.
  En el supòsit de no disposar de l'acta de la comunitat, la certificació del/de la president/a o de l'aprovació, es pot aportar una autorització administrativa del Departament d'Acció Social i Ciutadania o una autorització judicial.

 • Sol·licituds dels permisos d'obra i d'instal·lació preceptius (permís municipal, permís del Departament corresponent de la Generalitat, etc.), d'acord amb la reforma a efectuar.
 • Documentació acreditativa de tots els ingressos de la unitat econòmica de convivència referits a l'any anterior a la convocatòria o autorització al Departament d'Acció Social i Ciutadania a efectuar les consultes necessàries a l'Agencia Estatal d'Administració Tributària, a l'efecte de comprovar que es compleixen les condicions requerides per a l'accés a l'ajut sol·licitat i a revisar-les fins l'extinció de l'ajut.
 • En cas de cessió o arrendament, s'ha d'adjuntar l'autorització de la persona propietària per fer les obres.
Documents:
Quan i com rebre la resposta de l'Administració?

La resolució es notificarà als interessats per correu certificat.

Puc presentar un recurs si no estic d'acord amb la resolució?

Contra la resolució, que no exhaureix la via administrativa, podeu interposar recurs d'alçada davant el mateix òrgan que dicta la resolució o davant l'òrgan superior jeràrquic, en el termini d'un mes, en els termes que disposa l'article 114 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Normativa aplicable:Font: Web del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya