RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Reconeixement del grau de discapacitat

dijous, 19 de juny de 2008

Aquest certificat és necessari per tal d'accedir a ajudes i prestacions del Departament d'Acció Social de la Generalitat de Catalunya, entre d'altres.

A qui va adreçat?

1.- Les persones que pateixen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una discapacitat per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és un criteri de valoració, sino que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d'haver rebut els tractaments oportuns.

2.- Les persones que pateixen alguna discapacitat seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de disminució.

3.- Les famílies de les persones amb discapacitat per informació i orientació.

4.- Les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat, es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, exclusivament als efectes de la Llei 51/2003 de igualtat d' oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Si aquestes persones volen tenir reconegut un grau de disminució igual o superior al 33% a tots els efectes, cal que sol·licitin la valoració de l'ICASS que els reconeixerà el grau de disminució que els correspongui segons les taules de valoració de la discapacitat establertes per la normativa aplicable.

Més informació
Les persones que puguin acreditar el grau de disminució podran beneficiar-se de diferents prestacions que té el Departament d'Acció Social i Ciutadania i de totes les accions assistencials existents per a persones amb disminució:

- Certificats d'aptitud física per al treball.

- Per accedir a la reserva de places per a persones amb disminució de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.

- Obtenció de la targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució amb dificultats de mobilitat.

- Reducció de l'IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.

- Desgravació de la quantia establerta a l'efecte de la declaració de renda.

- Sol·licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la seva compra.

- Ingrés en residències, centres de dia, assistència a centres ocupacionals transitoris i productius, etc.

- Altres.

Què s'ha de fer?


Personar-se a les oficines del Departament d’Acció Social i Ciutadania al Carrer Ruiz de Alda número 33 d’Amposta (977 70 65 34) o al Carrer Tarragona número 7-9 de Tortosa (977 58 03 69) i emplenar el full de demanda. Caldrà incloure-hi també el DNI del sol·licitant, informes mèdics que acreditin la seva discapacitat i el llibre de família i el DNI del representant legal si la persona és menor de 16 anys.

Qui vulgui demanar una revisió de grau haurà d'emplenar aquests altres fulls, aquí en català i aquí en castellà.