RSS2.0

LES TIC I LA DISCAPACITAT

Blog destinat a difondre i assessorar sobre les noves tecnologies de la comunicació i la informació per a les persones amb discapacitat i/o amb necessitats educatives especials.

LEER LA VERSIÓN DEL BLOG EN ESPAÑOL
READ BLOG IN ENGLISH

Guia de recursos per a persones amb discapacitat

dilluns, 12 de novembre de 2007

ÍNDEX
1 Accessibilitat i ajudes tècniques

1.1 Paràmetres d'accessibilitat
1.2 Gual a la vorera
1.3 Centre de recursos per a persones amb discapacitat
1.4 CAI. Centre d'assessorament i informació sobre ajudes tècniques
1.5 Subvencions a ens locals i entitats privades d'iniciativa social per a la supressió de barreres arquitectòniques i per a l'adquisició de mitjans de transport col·lectiu adaptat
1.6 Utilització de la cadira de rodes
1.7 Criteris d'accessibilitat en l'organització d'actes públics municipals
1.8 Serveis d'intèrprets de llenguatge de signes per a persones amb disminució auditiva
1.9 Centre d'intermediació telefònica per a persones sordes

2 Ajuts i prestacions econòmiques
2.1 Prestacions per fill a càrrec. Modalitat contributiva i no contributiva
2.2 Prestacions exclusives per accident de treball o malaltia professional
2.3 Prestacions no contributives: pensió per invalidesa
2.4 Prestacions contributives: pensió a favor de familiars
2.5 Prestacions contributives: pensió d'orfenesa
2.6 Prestacions contributives: incapacitat laboral temporal
2.7 Prestacions contributives: incapacitat permanent
2.8 Ajudes de la Fundació ONCE
2.9 Programació de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat i persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
2.10 Subsidi de recuperació
2.11 Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport
2.12 Programa d'Ajudes d'Atenció Social per a persones amb discapacitat
2.13 Abonament social de telefònica
2.14 Deduccions i reduccions en la declaració de l'IRPF
2.15 Deduccions i reduccions en els impostos de sucessions i donacions
2.16 Suport a la dependència en el marc del programa "viure en família"

3 Lleure i esports
3.1 Integració en activitats esportives
3.2 Esport adaptat i clubs esportius per a persones amb disminució
3.3 Casals infantils
3.4 Esplais i grups específics de lleure per a persones amb discapacitat
3.5 Vacances específiques per a persones amb discapacitat
3.6 Monitors de suport per a activitats de lleure

4 Educació
4.1 Accés a l'escola ordinària o al centre d'educació especial
4.2 Equip d'assessorament psicopedagògic (EAP)
4.3 Ensenyament a domicili a càrrec del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
4.4 Beques d'educació especial
4.5 Centre de formació professional adaptada
4.6 Suport a la integració d'estudiants universitaris amb discapacitats físiques o sensorials

5 Habitatge
5.1 Demanda d'habitatge de protecció oficial i promoció pública
5.2 Demanda d'habitatge de promoció privada
5.3 Ajuts per a l'adquisició d'habitatges
5.4 Ajudes econòmiques per a l'adaptació d'habitatges per persones amb discapacitat
5.5 Dispositiu especial per a portes de seguretat dels ascensors
5.6 Ajuts a persones naturals, per l'accés als habitatges amb serveis comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental

6 Laboral
6.1 Incorporació al sistema ordinari de treball i els serveis de suport a la Integració Laboral (SSIL)
6.2 Equip d'Assessorament Laboral (EAL)
6.3 Beneficis per a les empreses que contracten persones amb discapacitat
6.4 Subvencions a empreses per a l'adaptació del lloc de treball
6.5 Ajudes econòmiques per a treballadors que s'estableixin com a autònoms
6.6 Centre especial de treball (CET)
6.7 Conciliació de la vida familiar i laboral

7 Sanitat
7.1 Assistència sanitària i prestació farmacèutica
7.2 Pròtesis i òrtesis
7.3 Programa sociosanitari d'atenció domiciliària dels equips d'atenció primària i dels equips de suport (ATDOM i PADES)
7.4 Hospital de dia
7.5 Centre de salut mental (CSM). Assistència psiquiàtrica ambulatòria
7.6 Assistència psicològica i/o psiquiàtrica a persones afectades de sordesa
7.7 Termalisme
7.8 Farmàcia gratuïta per a malalts crònics
7.9 Serveis sanitaris especialitzats

8 Serveis socials especialitzats
8.1 Certificat de reconeixement de la disminució
8.2 Servei de Centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat o malalts mentals
8.3 Centre Ocupacional (CO)
8.4 Habitatges amb serveis comuns i serveis residencials per a persones amb discapacitat
8.5 Residències d'estada limitada per a persones amb discapacitat psíquica i/o plurideficiències

9 Serveis socials generals
9.1 Serveis socials de l'Ajuntament de Granollers. Centres de serveis socials (CSS)
9.2 Servei d'atenció domiciliària (SAD)

10 Transport
10.1 Obtenció o reconversió del carnet de conduir i adaptació del vehicle
10.2 Ajudes per a l'obtenció o reconversió del permís de conduir
10.3 Ajudes per a l'adquisició d'un vehicle
10.4 Reducció de l' IVA en l'adquisició d'un vehicle especial
10.5 Exempció de l'imposts de matriculació
10.6 Ajudes per a l'adaptació del vehicle
10.7 Exempció de l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM) per a persones amb discapacitat
10.8 Subvenció de l'impost de vehicles de tracció mecànica (ITVM) destinats a transport de persones amb discapacitat
10.9 Targetes de permissibilitat d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat
10.10 Reserva d'aparcament individual o general
10.11 Targeta de pensionistes i de persones amb discapacitat i els seus acompanyants per als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
10.12 Targeta Daurada de RENFE
10.13 Línies regulars d'autobús urbà adaptat
10.14 Recomanacions per viatjar en avió
10.15 Lloguer d'autocars, microbusos i furgonetes adaptats

11 Altres temes
11.1 Incapacitació
11.2 Tutela i fundacions tutelars
11.3 Oficina d'Atenció als Ciutadans de l'Ajuntament de Granollers (OAC)
11.4 Institut Municipal de Persones amb Disminució (IMD)
11.5 Admissió en locals de concurrència pública

12 Entitats per a persones amb disminució
12.1 Entitats per a persones amb qualsevol tipus de disminució
12.2 Entitats per a persones amb disminució física motòrica
12.3 Entitats per a persones amb disminució física orgànica
12.4 Entitats per a persones amb malaltia neurològica
12.5 Entitats per a persones amb disminució psíquica
12.6 Entitats per a persones amb disminució sensorial visual
12.7 Entitats per a persones amb disminució sensorial auditiva
12.8 Entitats per a persones amb malaltia mental
12।9 Altres entitats per a persones amb disminució


Aquí sota trobareu cadascun dels punts explicats de manera detallada: